image description

ISW Journal

Literature from Interdisciplinary Social Sciences (ISW)

Archive for the ‘Global Youth Theses’ Category

Comments Off on Vrijeschoolonderwijs2032: Een kwalitatief onderzoek naar het draagvlak voor toekomstgericht onderwijs binnen de vrijeschool

klassenNina Hosseini

In januari 2016 presenteerde Platform Onderwijs2032 een advies met daarin de grootste veranderingen die het Nederlandse onderwijs zou moeten ondergaan om leerlingen beter op te leiden voor de maatschappij van de toekomst. Verschillende onderzoeken, zowel in Nederland als in het buitenland, tonen echter aan dat een succesvolle implementatie van onderwijshervormingen vraagt om draagvlak onder docenten. Met deze kwalitatieve scriptie is daarom onderzocht in hoeverre er draagvlak is voor toekomstgericht onderwijs onder docenten op de vrijeschool, een school met een eigen visie. Uit 15 semigestructureerde interviews, die door middel van grounded theory zijn geanalyseerd, zijn vijf concepten naar voren gekomen die een rol bleken te spelen in de houding van vrijeschooldocenten ten opzichte van Onderwijs2032. Dit waren: ruimte voor eigen invulling, het centraal stellen van een brede ontwikkeling, het idee achter de vernieuwing, de vraag welke doelen van onderwijs centraal worden gesteld en het ervaren van een gevoel van erkenning. De conclusie van deze scriptie luidt dat er inhoudelijk zeker draagvlak is voor de voorgestelde vernieuwingen, maar dat dit sterk afhankelijk is van het verdere verloop van het proces en de ruimte die hierin wordt geboden om het ideaal van toekomstgericht onderwijs in te passen in de eigen visie van de vrijeschool.

bachelorscriptieasw_nina_hosseini

Global Youth Theses
Comments Off on Are we UvA? De invloed van de beleving van etnische diversiteit op het thuisgevoel van studenten aan de Universiteit van Amsterdam

illustratie_sharda_beerthuisSharda Beerthuis

Hoewel onderwijs de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en de sleutel vormt tot emancipatie kan het onderwijssysteem tegelijkertijd zorgen voor de reproductie van sociale ongelijkheid en stratificatie, als gevolg van structurele en institutionele belemmeringen. Op de Universiteit van Amsterdam worden verschillen tussen (etnisch) diverse groepen studenten meer en meer besproken. De studenten met een niet-westerse achtergrond voelen zich minder thuis dan hun medestudenten, ze vallen vaker uit en behalen lagere cijfers. In dit mixed- methods onderzoek is de invloed van de beleving van etnische diversiteit op het thuisgevoel onderzocht onder studenten van de Universiteit van Amsterdam. Middels een integratie van inzichten uit de sociologie, psychologie, sociale geografie en onderwijskunde is een zo compleet mogelijk beeld gegeven van de situatie. Met behulp van drie kwalitatieve interviews zijn indicatoren gevonden als aanvulling voor het kwantitatieve meetinstrument. De online vragenlijst is vervolgens ingevuld door 155 studenten met een diverse achtergrond. Uit de resultaten blijkt dat zowel de subjectieve beleving als de beleving van de zichtbare etnische samenstelling invloed heeft op het thuisgevoel. Daarnaast komt uit de resultaten naar voren dat studenten met een niet-westerse achtergrond de interactie met studenten, docenten, het curriculum en de voorzieningen (subjectieve beleving) alsmede de zichtbare samenstelling van de universiteitspopulatie significant negatiever beleven dan hun medestudenten.

bachelorscriptieasw_sharda_beerthuis

Global Youth Theses , Urban Studies Theses
Comments Off on Omringd door Koeien of Toeristen? De Invloed van Levensloopidealen op het Verhuisgedrag van Jongvolwassenen Geboren in een Dorp

dorp-staddRozemarijn Houben – Dit onderzoek richt zich op het verhuisgedrag van jongvolwassenen die geboren zijn in een dorp. Er wordt daarbij gekeken naar de invloed van hun levensloopidealen, om deze vervolgens te koppelen aan eventueel verhuisgedrag. Om de idealen aangaande de levensloop van jongvolwassenen te achterhalen en te doorgronden zijn er zestien semigestructureerde interviews gehouden met jongvolwassenen die geboren zijn in een dorp in de gemeente Schagen en zijn gaan studeren in de stad Amsterdam. Hiervan heeft de ene helft besloten om naar Amsterdam te verhuizen en de andere helft bleef in het dorp. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er tussen deze twee groepen jongvolwassenen een verschil bestaat in de levensloopidealen met betrekking tot de arbeidsloopbaan, gezinsvorming en vrijetijdsbesteding. Uit de resultaten blijkt dat de levensloopidealen van jongvolwassenen die verhuisd zijn naar Amsterdam minder duidelijk zijn opgesteld dan die van jongvolwassenen die in een dorp woonachtig zijn. Hierdoor hebben de jongvolwassenen in het dorp een duidelijker toekomstbeeld voor ogen. Dit laat zien dat de keuze aangaande verhuizing een keuze is die gemaakt wordt op basis van de eigen waarden  Dit maakt dat de problematiek aangaande de leegloop van dorpen genuanceerd kan worden, omdat juist de jongvolwassenen in het dorp gericht zijn op de toekomst.

bachelorscriptieasw_rozemarijn_houben

Global Youth Theses
Comments Off on Hoogbegaafdheid en passend onderwijs: Het belang van passend onderwijs voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen volgens ouders

Illustratie - Quirien Oldenkamp Quirien Oldenkamp – In deze scriptie is onderzoek gedaan naar wat volgens ouders van hoogbegaafde kinderen het belang van passend onderwijs is voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is er onderzocht wat passend onderwijs inhoud voor hoogbegaafde kinderen en of de wet passend onderwijs invloed heeft gehad op het realiseren van passend onderwijs. Aan de hand van zestien semigestructureerde interviews met ouders van hoogbegaafde kinderen is informatie ingewonnen over de ontwikkeling van hun kind en hun visie op passend onderwijs. Uit dit onderzoek is gebleken dat wanneer onderwijs aansluit op de behoefte van een kind, het kind grote stappen maakt in zijn ontwikkeling. Niet alleen zijn cognitieve ontwikkeling, maar ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling verbetert. Wat passend onderwijs inhoudt verschilt per kind en is afhankelijk van verschillende factoren zoals de onderwijsbehoefte van het kind, de wensen van de ouders, de kennis op school en de mogelijkheden in de omgeving. Wanneer er werd gekeken naar de wet passend onderwijs bleken hier veelal negatieve ervaringen over te bestaan bij de respondenten, doordat er te weinig kennis is over hoogbegaafdheid binnen het onderwijs. Het wordt gezien als een bezuinigingsmaatregel, waar hun kind de dupe van zal zijn.
Er kan geconcludeerd worden dat passend onderwijs voor een hoogbegaafd kind van groot belang is voor zijn ontwikkeling. Cognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen hoogbegaafde kinderen zich beter wanneer zij onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoeftes. Hoe passend onderwijs eruit ziet verschilt per kind. De wet passend onderwijs kan op dit moment niet op de juiste manier worden uitgerold voor hoogbegaafde kinderen door het gebrek aan kennis.

BachelorscriptieASW_Quirien_Oldenkamp

Global Youth Theses
Comments Off on ‘Een goed begin is het halve werk’ De rol van ‘glocal’ (kleuter)onderwijs in de bevordering van onderwijskansen voor Basarwa kinderen in Serowe

Illustratie - Marijne Scherjon en Lotte Hoes Marijne Scherjon & Lotte Hoes – Dit onderzoek gaat in op de invloed van ‘glocal’ (kleuter)onderwijs op de onderwijskansen van Basarwa kinderen rondom Serowe, Botswana. Dit wordt onderzocht op de kleuterschool Bokopano Kids in Serowe. Door middel van een interdisciplinair onderzoek wordt getracht aan het licht te brengen wat een westerse vorm van kleuteronderwijs dat rekening houdt met de omstandigheden van de stam zou kunnen bijdragen aan de onderwijskansen van de Basarwa. Door verschillende disciplines met elkaar te verbinden zijn er nieuwe inzichten over de onderwijskansen van de Basarwa rondom Serowe ontstaan. Hierbij wordt gekeken naar de ervaringen en de betekenissen die de Basarwa gemeenschap rondom Serowe aan (kleuter)onderwijs geven en wat hun problemen zijn in het onderwijs. Het perspectief van de Basarwa stam staat centraal in dit onderzoek en wordt in kaart gebracht aan de hand van meer dan zestig interviews -met kinderen, hun ouders, hun docenten en maatschappelijk werkers- en door een driemaands durende participerende observatie.

De hoofdvraag binnen dit onderzoek is: Welke invloed heeft ‘glocal’ (kleuter)onderwijs –vanuit het perspectief van de Basarwa- op de onderwijskansen van Basarwa kinderen rondom Serowe? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt allereerst beschreven hoe de leef- en schoolomstandigheden van de Basarwa gemeenschap er vandaag de dag uitzien. Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende betekenissen (persoonlijke, economische, sociale betekenissen en de bijdrage voor de stam en familie) die de Basarwa gemeenschap aan onderwijs geven en die van invloed zijn op de schoolgang van Basarwa kinderen. Voor de hoge schooluitval onder de Basarwa worden verschillende oorzaken genoemd (geografische, sociale, culturele, economische en gezondheidsoorzaken). Deze oorzaken zouden volgens de respondenten verminderd kunnen worden door meer ‘glocal’ (kleuter)onderwijs –zoals het kleuteronderwijs bij Bokopano Kids- toe te passen in het huidige onderwijssysteem, waarbij rekening wordt gehouden met de leef- en schoolomstandigheden van Basarwa en met de lokale taal en cultuur. De gevonden resultaten van dit onderzoek kunnen een bijdragen leveren aan de onderwijskansen voor de Basarwa gemeenschap rondom Serowe. Daarnaast vormt dit onderzoek een toevoeging op de bestaande literatuur, aangezien er nog weinig -tot geen- literatuur beschikbaar is over de Basarwa gemeenschap in het onderwijs rondom een stad.

Bachelorscriptie ASW_Marijne_Scherjon_Lotte_Hoes

Global Youth Theses
Comments Off on Healthy is the new skinny: De online en offline identiteit van gezonde levensstijl bloggers

Illustratie - Angela LeonoraAngela Leonora – Dit kwalitatieve onderzoek richt zich op de verhouding tussen de online identiteit van gezonde levensstijl bloggers en de identiteit die zij in het echte leven uitdragen. Gezonde levensstijl bloggers fungeren als voorbeeld voor iedereen die informatie over gezondheid op hun blogs verzamelt. Dit onderzoek laat zien in hoeverre datgene wat deze gezonde levensstijl bloggers op hun blog weergeven in overeenstemming is met de werkelijkheid. Met behulp van 15 semi-gestructureerde interviews is er een beeld geschetst van de motieven van gezonde levensstijl bloggers om een blog bij te houden, de presentatie van hun online identiteit en de invloed hiervan op hun dagelijks leven. Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat de online identiteit over het algemeen een authentieke weerspiegeling van de werkelijkheid is, waarbij gezonde levensstijl bloggers zich bewust zijn van hun functie als voorbeeld. Echter beslaat de online identiteit van gezonde levensstijl bloggers slechts een deel van hun algehele identiteit. Er kan gesteld worden dat de online identiteit en de offline identiteit van gezonde levensstijl bloggers slechts deels met elkaar in overeenstemming zijn en dat gezonde levensstijl bloggers meer zijn dan datgene dat zij online laten zien.

Bachelorscriptie ASW_Angela_Leonora

Global Youth Theses
Comments Off on Opgelegd of onderhandeld? De invloed van mogelijke spanningen tussen de dominante cultuur en de subcultuur op het leven van ‘die-hard’ gamers

Olaf Buter IllustratieOlaf Buter – In dit onderzoek wordt getracht te achterhalen waarom ‘die-hard’ gamers doen wat ze doen. Het doen en laten van gamers wordt mogelijk gevormd door culturele processen die alomtegenwoordig zijn in hun dagelijks leven. Deze dominante cultuur, die onder andere bestaat uit de kapitalistische logica, individualisering en een toenemende impulscontrole, lijkt haaks te staan op de zaken die gamers belangrijk achten, zoals het beleven van plezier. De al dan niet ervaren spanningen die volgen uit de mogelijke botsing tussen dominant culturele en subculturele normen en waarden vormen de basis voor dit onderzoek. Met behulp van veertien diepte-interviews en twee participerende observaties worden de ervaringen en betekenisgevingen van die-hard gamers geaccentueerd. Uit deze ervaringen en betekenisgevingen blijkt dat deze gamers in staat zijn om de dwingende werking van de dominante cultuur op geheel eigen wijze te verwerken in subculturele ruimte. Hun ‘agency’, ofwel het vermogen om het leven in te richten naar eigen smaak, zorgt ervoor dat spanningen minimaal gevoeld worden. Hierbij speelt de vervaging van culturele grenzen op microniveau een grote rol. Deze vervaging wordt op haar beurt in gang gezet door de intrede van het grote kapitaal in de gamer subcultuur.

Bachelorscriptie ASW_Olaf_Buter

Global Youth Theses
Comments Off on “They can wash away all the posters and protests, but they cannot wipe out the history…”: An interdisciplinary study of the collective identity of the Umbrella Movement

Bachelorscriptie ASW_Tamar BrulsTamar Bruls – This research presents a case study of the collective identity of the Hong Kong Umbrella Movement. Using methods of participant observation and semi-structured interviews, it analyses the developments concerning the rise, fall and everything in between on a micro level. The Umbrella Movement has a strong sense of community that is expressed in collective emotions, symbols and grievances. This is placed in a macro perspective in relation to Hong Kong’s historical, social and cultural background. The collective identity of the movement is seen as a result from a conflict between personal and imposed social identity. Though the movement is comprised of a diverse group of protesters, both political and cultural shared grievances were found. The collective identity of the Umbrella Movement turned out to be closely related to the cultural Hong Kong identity that conflicted with the imposed Chinese identity. The main difference between the cultural and collective identity was however the level of political participation.

Bachelorscriptie ASW_Tamar Bruls

Conflict Studies Theses , Global Youth Theses
Comments Off on Niet bang voor terreur? De invloed van mediaberichtgeving en veiligheidsmaatregelen op de veiligheidsbeleving van Nederlandse jongvolwassenen ten tijde van terreurdreiging.

A sign reads 'not afraid' as thousands gather for a vigil on Place de la Republique in Paris on Wedn Eva Kuip – In deze scriptie is onderzocht in hoeverre de mediaberichtgeving en de genomen veiligheidsmaatregelen de veiligheidsbeleving van Nederlandse jongvolwassenen beïnvloeden ten tijde van terreurdreiging. Middels vier focusgroepen en acht semi-gestructureerde interviews is getracht deze beleving te achterhalen onder 25 jongvolwassenen. Uit het onderzoek is gebleken dat de jongvolwassenen zich bezig hielden met de Europese aanslagen, maar dat de bezorgdheid over deze aanslagen tijdelijk van aard was. Daarnaast gaven zij aan een aanslag in Nederland voor mogelijk te houden. Desondanks hadden zij geen angst voor terreur, voelden zij zich veilig in Nederland, en hadden zij hun gedrag doorgaans niet aangepast. Deze afwezigheid van angst en aangepaste gedragingen kan verklaard worden door de rationele houding van de jongvolwassenen. Wel gaven enkele jongvolwassenen aan zich mede vanwege het beeld dat zij hebben van ‘de terrorist’ – ‘de islamitische terrorist’ – minder veilig te voelen in de buurt van islamitische en allochtone mannen, en hen te wantrouwen en te vermijden. Ook is gebleken dat sommigen zich begrensd voelen in hun uitingen, terwijl anderen juist stelden een grotere vrijheid van meningsuiting te ervaren sinds de aanslag op het hoofdkantoor van Charlie Hebdo in Parijs. De genomen veiligheidsmaatregelen en met name de mediaberichtgeving bleken van invloed te zijn op de veiligheidsbeleving van de jongvolwassenen, en dan in het bijzonder op hun beeld van ‘de terrorist’, van hun veiligheid en van de omvang van de terreurdreiging. Wel zeiden veel jongvolwassenen kritisch tegenover de terreurberichtgeving te staan, omdat volgens hen hetgeen de media over de terreur verkondigen, niet altijd waar hoeft te zijn. Geconcludeerd kan worden dat binnen een risicosamenleving die een gevaar van terreur kent en een mediacultuur die gericht is op dit gevaar, de veiligheidsmaatregelen en de mediaberichtgeving de persoonlijke veiligheidsbeleving van jongvolwassenen beïnvloeden.

Bachelorscriptie ASW_Eva_Kuip

Global Youth Theses
Comments Off on (On)gelijke onderwijskansen? De ervaringen van Turkse en Marokkaanse scholieren omtrent hun onderwijskansen

Sharony Bosma Illustratie Sharony Bosma – Dit onderzoek is gericht op de onderwijskansen van Turkse en Marokkaanse jongeren in de Nederlandse maatschappij. Het onderwijs is in toenemende mate van belang voor de toekomstperspectieven van jongeren. Doordat Turkse en Marokkaanse jongeren zich relatief vaker op lagere onderwijsniveaus bevinden, is het relevant te achterhalen of deze jongeren ervaren dat verschil in onderwijskansen de relatieve onderwijsachterstand kan verklaren. Om dit te achterhalen wordt in dit onderzoek de volgende vraag beantwoord: ‘Hoe ervaren Turkse en Marokkaanse jongeren uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs de invloeden die mogelijk een rol spelen bij hun onderwijskansen?’ Om hun subjectieve beleving in kaart te brengen, zijn in dit onderzoek dertien semigestructureerde interviews en vier vervolginterviews gehouden met Turkse en Marokkaanse jongeren uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat jongeren ervaren dat de omgeving naast de bekende nadelen ook voordelen kunnen betekenen. Met het bewustzijn van de verschillende invloeden uit de omgeving kunnen jongeren doelgericht handelen. Op deze manier zijn jongeren zelf het instrument van hun kansen; zeker omdat zij tegenwoordig door de beschikbare technologieën, onafhankelijk van hun achtergrond, zichzelf kunnen verdiepen in de kennis die nodig is om succes te behalen in het onderwijs. Hierdoor ervaren jongeren een mate van zeggenschap over hun onderwijssuccessen.

Bachelorscriptie ASW_Sharony_Bosma

Global Youth Theses
Comments Off on In tweestrijd? De rol van de discrepantie tussen de reformatorische waarden en de waarden van de geïndividualiseerde maatschappij in de identiteitsontwikkeling van gereformeerde jongvolwassenen

Britt Roelse Illustratie2  Britt Roelse – In dit kwalitatieve onderzoek is er gekeken in hoeverre de discrepantie tussen de waarden van de geïndividualiseerde samenleving en de waarden van het reformisme een rol speelt in de identiteitsontwikkeling van gereformeerde jongvolwassenen. Er zijn hiervoor semigestructureerde interviews afgenomen met zestien gereformeerd opgevoede jongvolwassenen. In dit onderzoek valt individualisering uiteen in detraditionalisering (verminderde gehechtheid aan traditionele instituties) en emancipatie (keuzevrijheid). Uit de resultaten blijkt dat de jongvolwassenen, ondanks dat zij religieus gesocialiseerd zijn, vanaf een bepaald moment bewust hebben gekozen voor het geloof dat zij op dit moment aanhangen. Voor een aantal jongvolwassenen is dit niet meer het reformisme. De detraditionalisering met betrekking tot de kerk en de buurt in de huidige samenleving wordt door de jongvolwassenen wisselend als tegenstrijdig ervaren, de detraditionalisering betreffende het (traditionele) gezin wordt als ambivalent ervaren en de detraditionalisering wat betreft de politieke partij wordt ten slotte niet als tegenstrijdig ervaren. Ook de toegenomen keuzevrijheid in de huidige samenleving, zowel in het algemeen als wat betreft de levensloop, wordt niet als tegenstrijdig ervaren. Daarnaast wordt de vrouwenemancipatie niet als ambivalent ervaren, tenzij dit, net als de focus op de carrière in het algemeen, ten koste gaat van het gezin. Het gevolg van emancipatie, authenticiteit, wordt ten slotte eveneens niet als tegenstrijdig ervaren, maar aan de uitdrukking hiervan zitten voor nagenoeg alle jongvolwassenen grenzen. Zo wordt het praktiseren van homoseksualiteit door vrijwel alle jongvolwassenen afgekeurd. Concluderend kan er gesteld worden dat hoewel de meeste gereformeerd opgevoede jongvolwassenen stellen dat deze tegenstellingen (nog) geen rol spelen in hun leven, het lijkt alsof het besef dat zij een uitgezonderde groep vormen, wat onder meer te zien is aan het bestaan van de tegenstellingen, een beroep doet op hun reflexiviteit. Zij lijken genoodzaakt bewuster na te gaan denken over hun geloof.

Bachelorscriptie ASW_Britt_Roelse

 

Global Youth Theses
Comments Off on Grooming: De aansluiting van politiebeleid op het bewustzijn van jongeren van het gevaar van grooming op sociale media

Milou de Winter - illustratieMilou de Winter – Dit onderzoek is gericht op de mate van het bewustzijn van jongeren tussen de 12 en 16 jaar van het gevaar van grooming dat schuilt in sociale media. Daarnaast is dit onderzoek gericht op het huidige beleid, zowel op papier als in de praktijk, van de Amsterdamse zedenpolitie dat gericht is op de aanpak van grooming. De uitkomsten van beide onderzoeken zullen aan elkaar gespiegeld worden om te kunnen analyseren in hoeverre het beleid en de uitvoering ervan aansluiten bij het bewustzijn van de jongeren. Voorgaand onderzoek naar het fenomeen grooming is niet verricht vanuit het perspectief van de doelgroep voor groomers. Daarnaast is het beleid naar grooming nog in ontwikkeling, waardoor dit beleid en de uitvoering ervan niet eerder onderzocht zijn. Middels twaalf kwalitatieve interviews is het bewustzijn van jongeren met betrekking tot het gevaar van grooming onderzocht. Het beleid is geanalyseerd aan de hand van gesprekken met politieagenten van de Amsterdamse zedenpolitie en documentanalyse. Uit de interviews met de jongeren is gebleken dat zij weinig gevaar zien in het gebruik van sociale media, voornamelijk omdat zij hun sociale media accounts afgeschermd hebben. Uit de beleidsanalyse is gebleken dat de politie voornamelijk een repressieve werkwijze hanteert en samenwerkt met meerdere organisaties en stichtingen om grooming aan te pakken. De werkwijze van de Amsterdamse zedenpolitie blijkt niet aan te sluiten op de mate waarin jongeren zich bewust zijn van het gevaar van grooming. Het beleid zou zich meer moeten richten op de bewustwording van de jongeren voor hun vatbaarheid van het online risico grooming.

BachelorscriptieASW_Milou_de_Winter

Global Youth Theses
Comments Off on De generatie ‘Nyx’: Een kwalitatief onderzoek naar post-subcultureel kapitaal van jongeren in de Amsterdamse clubscene

Ruby van Hoorn - Illustratie Ruby van Hoorn – Binnen de literatuur naar jongerensubculturen is er sprake van een lopend debat tussen de subculturalisten en de post-subculturalisten. Volgens de post-subculturalisten zouden subculturele grenzen zijn vervaagd, waardoor er niet langer kan worden gesproken van vaste homogene subculturen. In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre en op welke manier jongeren zich in een postmoderne samenleving onderscheiden door middel van post-subcultureel kapitaal. Hiervoor is door middel van participerende observatie en diepte-interviews onderzoek gedaan naar de Amsterdamse club Nyx en haar bezoekers. De resultaten wijzen erop dat de onderzoeksgroep inderdaad een typevoorbeeld is van de postmoderne subcultuur. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een focus op muziek naar een focus op stijl als onderscheidingsmechanisme. Jongeren beschouwen hun smaak als breed, vloeibaar en op het individu gericht. De oorspronkelijk duidelijk afgebakende subculturele grenzen vervallen hier, en maken plaats voor meer vloeibare grenzen. Dit onderzoek toont echter aan dat subculturele grenzen weliswaar minder zichtbaar en afgebakend zijn, maar dat ze alsnog aanwezig zijn. De term post-subcultureel kapitaal is daarom een bruikbare term, wanneer we willen begrijpen hoe jongeren zich onderscheiden in een postmoderne samenleving. De term maakt een belangrijke toevoeging in de manier waarop jongeren bezig zijn met identiteitsvorming. Het toont aan dat de identiteitsvorming van jongeren veranderlijk is, en dat subculturele identiteiten – ondanks het feit dat zij vloeibaarder zijn geworden – hierin nog steeds een belangrijke rol spelen.

BachelorscriptieASW_Ruby_van_Hoorn

Global Youth Theses
Comments Off on TL;DR Too Long Didn’t Read: De invloed van nieuwe media op leesgewoonten

Kiona Estevez Prieto - Illustratie Kiona Estevez Prieto – In dit onderzoek is geprobeerd antwoord te krijgen op de vraag of mediagebruik invloed heeft op een mogelijk verschil in leesgewoonten tussen Millennials en Generatie X. Hiervoor is een vragenlijst afgenomen bij 97 respondenten, waarvan 57 Millennials waren en 40 van Generatie X. Eerst is gekeken of er sprake was van een verschil in leesgewoonten tussen de generaties. Hieruit bleek dat Millennials en Generatie X hetzelfde scoren op gebied van lezen van boeken, tijdschriften en internetartikelen. Op gebied van kranten bleek er wel sprake te zijn van een verschil. Daarnaast is er gekeken of er een verschil was in het gebruik van nieuwe media tussen de generaties. Er bleken verschillen te zijn op het gebied van internet en smartphone gebruik. Bij het gebruik van de computer bleken er geen verschillen te zijn. Vervolgens is er gekeken welke vormen van nieuwe media invloed hebben op de verschillende bronnen van leesmateriaal. Hier bleek de smartphone invloed te hebben op het lezen van kranten, de computer op het lezen van tijdschriften en op internetartikelen hebben alle vormen van nieuwe media invloed. Op het lezen van boeken bleek nieuwe media geen invloed te hebben. Tenslotte is er gekeken of het gebruik van bepaalde toepassingen van nieuwe media deze invloeden kunnen verklaren. Hieruit bleek dat bij de invloed van de computer op het lezen van kranten, standaardtoepassingen en het spelen van games een rol spelen. Voor het lezen van tijdschriften geldt dat productieve toepassingen een rol spelen. Voor het lezen van internetartikelen geldt dat van de computer downloaden en toepassingen voor vermaak van invloed zijn, van het internet zijn dit toepassingen met betrekking tot sociale doeleinden, forums, zakelijke toepassingen en online videogesprekken voeren, en voor de smartphone geldt dat toepassingen met betrekking tot contact en online video’s bekijken invloed hebben.

BachelorscriptieASW_Kiona_Estevez_Prieto

Global Youth Theses
Comments Off on ‘We vullen elkaars zwakke punten aan’: De rol van praktische, culturele en persoonlijke invloeden bij de taakverdeling binnen ouderschap

Paula Vrolijk - Illustratie Paula Vrolijk – In deze scriptie wordt getracht meer duidelijkheid te verkrijgen over de totstandkoming van de taakverdeling binnen het ouderschap in Nederland. Praktische, culturele en persoonlijke invloeden die mogelijk een rol spelen, en de mogelijke interactie tussen deze invloeden, zullen hierbij naar voren komen. De vraag die binnen dit onderzoek centraal staat is: Hoe ervaren Nederlandse stellen met jonge kinderen de verschillende invloeden die mogelijk een rol spelen bij de taakverdeling binnen hun ouderschap? Om deze vraag te beantwoorden zijn duo-interviews gehouden met stellen met jonge kinderen. Vader en moeder zijn tegelijk geïnterviewd om zo een vollediger beeld te laten ontstaan van de totstandkoming van de taakverdeling binnen het ouderschap. Uit de resultaten komt naar voren dat bijna alle moeders minder werken dan de vaders. Wanneer de ouders echter samen zijn, dragen zij gelijkwaardig bij aan de zorg. De meeste moeders gaven wel aan meer controle te hebben over de verzorging van de kinderen. Concluderend kan gesteld worden dat het ideale beeld van ouderschap, de taakverdeling van de eigen ouders en het vertrouwen in de opvang door derden een rol spelen bij het wel of niet wensen dat vaak of altijd een ouder thuis is. Daarnaast speelt de flexibiliteit van het werk en de waarde die men hecht aan het werk een grote invloed bij de bepaling wie vervolgens meer thuis blijft en wie meer gaat werken. Tenslotte spelen wellicht biologische processen volgens de respondenten een rol. Er lijkt daarom een interactie te bestaan tussen alle verschillende soorten invloeden.

BachelorscriptieASW_Paula_Vrolijk

Global Youth Theses
Comments Off on ‘You can never do right’: Sexual norms and double standards among emerging adults

Marte Ydema - IllustratieMarte Ydema – This qualitative study explores the sexual gendered norms employed by emerging adults (18-25) and the role these norms play in their sexual identity.  Five focus groups and three duo-interviews were conducted, with a total of 28 respondents of whom 21 female and 7 male. An interdisciplinary approach was used by exploring sociological notions like sexualisation and liquid love (Bauman, 2003) in the psychological context of emerging adulthood, drawing on gender theory to explain how sexual norms and double standards are socially constructed. A grounded theory approach was used to explore themes regarding (gendered) sexual norms and double standards. Results showed that emerging adults’ sexual identities are under constant scrutiny through judgements by others or self-judgement. Furthermore, emerging adults are confronted with multiple double standards and conflicting messages regarding sexual norms. Although sexual norms proved to be gendered, findings of this study show that the current emphasis on the victimisation of women should be nuanced, since both men and women are confronted with double standards and conflicting messages regarding sex. This study shows that emerging adults engage in acts to resist gender stereotypes. Hence, emerging adults are neither fully empowered nor passive subjects with regard to their sexual identity.

BachelorscriptieASW_Marte_Ydema

Global Youth Theses