image description

ASW Journal

Theses from Interdisciplinary Social Sciences (ASW)

Archive for March, 2016

Comments Off on Whose future, which freedom? The role of the future in explaining the experiences and expectations of welfare recipients regarding the proposal of unconditional social welfare

Daan Tielenburg – This research is concerned with experiences and expectations of welfare recipients regarding the recent proposal in several municipalities in the Netherlands to alleviate the conditions that are attached to welfare. Through a theoretical consideration of a basic income and its premises, the case is made to take into account both the principles upon which a policy justifies itself, and the social context in which these principles become embedded. This means that, to get a clear picture of the principles of justice upon which this policy proposal is based, a discursive analysis of the proposal is conducted. Besides that, through an extensive examination of the lifeworld of welfare recipients, both by interviews and participant observation within the ‘Bijstandsbond’, the social context in which these principles become embedded is sketched. Instead of only focusing on the effect that this interaction could have for welfare recipients, this research also adopts a perspective on the future. In trying to disclose the future as an epistemological domain that has the potential to reveal implicit critiques of the present, this research explores in what ways certain alternative discourses have been silenced, and what these discourses say about the underlying mechanisms that produce present subjectivities. This research thus ultimately tries to shed light on the possible implications that the unconditional social welfare can have for the group of welfare recipients themselves, while at the same time it tries to probe and explore a methodological shift from past to future.

BachelorscriptieASW_Daan_Tielenburg

(Credits illustratie: D Sharon Pruitt, via Wikimedia Commons)

Urban Studies Theses
Comments Off on Samen vluchten: De invloed van sociale netwerken op vluchttrajecten van bootvluchtelingen

Illustratie_Benny_HeertjeBenjamin Heertje – In dit interdisciplinaire onderzoek is er gekeken in hoeverre sociale netwerken van invloed zijn op het vluchttraject van bootvluchtelingen. Er zijn hiervoor semigestructureerde interviews afgenomen met vijftien bootvluchtelingen. Er is gekeken naar de gebruikte kapitaalvormen (sociaal, digitaal en financieel) in de verschillende fasen van het vluchttraject. Uit de resultaten blijkt dat informele horizontale bindingen tijdens de preflight-fase van zeer groot belang zijn. Voornamelijk bonding vindt plaats en vrienden en kennissen in de nabije omgeving worden gewantrouwd omdat zij mogelijk gevaar kunnen betekenen. Vanuit zwakke bindingen (met mensen die zich reeds in het buitenland bevinden of middels contact via het internet) wordt informatie over de reis verworven. Omdat het in het thuisland, in tegenstelling tot de vlucht, relatief veilig is, gaan vrouwen en kinderen zelden mee. Verder blijkt financieel kapitaal noodzakelijk te zijn in het begintraject. In de vluchtfase worden zwakke bindingen belangrijker voor informatie, financiële hulp en steun. Daarnaast ontstaan er in deze fase voor het eerst verticale relaties die invloed uitoefenen op het vluchttraject. De afhankelijkheid van mensensmokkelaars is hiervan een voorbeeld. In de resettlement-fase, welke zich kenmerkt door aanpassing en acculturatie, blijken bootvluchtelingen zich weer te richten op sterke bindingen. Bridging met de Nederlandse bevolking zorgt voor mogelijkheden, al zijn bootvluchtelingen terughoudend in het contact. Daarnaast vormen verschillende vluchtelingen een brug tussen Nederland en vrienden of familie die naar Nederland willen komen.

BachelorscriptieASW_Benny_Heertje

Urban Studies Theses
Comments Off on Wereldverbeteraars of ecologische elite? De invloed van duurzame stedelijke ontwikkeling op gentrification in Buiksloterham in Amsterdam Noord

Illustratie_Rosaly_StudulskiRosaly Studulski – Dit onderzoek is een poging om te achterhalen welke voorwaarden van belang zijn voor een sociaal inclusieve, duurzame vorm van stedelijke gebiedsontwikkeling. Het is een zoektocht naar antwoord op de onderzoeksvraag hoe betrokken ecogentrifiers de invloed van duurzame stedelijke ontwikkeling op een proces van ecogentrification in Buiksloterham in Amsterdam Noord ervaren, met behulp van veertien semigestructureerde interviews en een participerende observatie. De resultaten schetsen voor de case van Buiksloterham een overwegend positief beeld: de respondenten hechten veel waarde aan zowel een sociaal gemengd en toegankelijk gebied, als ook aan het ontwikkelen met vormen van ecologische duurzaamheid. Zij ervaren negatieve kanten van gentrification -zoals uitsluiting van mensen met lagere inkomens door stijgende prijzen- echter als onoverkomelijk en ondervinden een bepaalde mismatch in de ambitie over duurzaam ontwikkelen met de al langer aanwezige bewoners en ondernemers van Noord. Wel zien respondenten in sociale aspecten van duurzame stedelijke ontwikkeling kansen om de negatieve gevolgen van gentrification te remmen, maar dan zal er meer oog moeten komen voor de sociale context van Amsterdam Noord als geheel en zijn er voortrekkers nodig die dit als heel belangrijk ervaren. Hierin is gebleken dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen interne sociale cohesie –tussen mensen binnen de eigen doelgroep- en externe sociale cohesie –met andere betrokkenen, zoals oudere bewoners en ondernemers in het gebied. Wat betreft de rol van de gemeentelijke overheid leidt dit tot de conclusie dat een beleid wenselijk is, waarin op lokale schaal duurzame initiatieven die expliciet rekening houden met deze vormen van cohesie worden gestimuleerd.

BachelorscriptieASW_Rosaly_Studulski

Urban Studies Theses