image description

ASW Journal

Theses from Interdisciplinary Social Sciences (ASW)

Archive for February, 2016

Comments Off on Hoogbegaafdheid en passend onderwijs: Het belang van passend onderwijs voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen volgens ouders

Illustratie - Quirien Oldenkamp Quirien Oldenkamp – In deze scriptie is onderzoek gedaan naar wat volgens ouders van hoogbegaafde kinderen het belang van passend onderwijs is voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is er onderzocht wat passend onderwijs inhoud voor hoogbegaafde kinderen en of de wet passend onderwijs invloed heeft gehad op het realiseren van passend onderwijs. Aan de hand van zestien semigestructureerde interviews met ouders van hoogbegaafde kinderen is informatie ingewonnen over de ontwikkeling van hun kind en hun visie op passend onderwijs. Uit dit onderzoek is gebleken dat wanneer onderwijs aansluit op de behoefte van een kind, het kind grote stappen maakt in zijn ontwikkeling. Niet alleen zijn cognitieve ontwikkeling, maar ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling verbetert. Wat passend onderwijs inhoudt verschilt per kind en is afhankelijk van verschillende factoren zoals de onderwijsbehoefte van het kind, de wensen van de ouders, de kennis op school en de mogelijkheden in de omgeving. Wanneer er werd gekeken naar de wet passend onderwijs bleken hier veelal negatieve ervaringen over te bestaan bij de respondenten, doordat er te weinig kennis is over hoogbegaafdheid binnen het onderwijs. Het wordt gezien als een bezuinigingsmaatregel, waar hun kind de dupe van zal zijn.
Er kan geconcludeerd worden dat passend onderwijs voor een hoogbegaafd kind van groot belang is voor zijn ontwikkeling. Cognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen hoogbegaafde kinderen zich beter wanneer zij onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoeftes. Hoe passend onderwijs eruit ziet verschilt per kind. De wet passend onderwijs kan op dit moment niet op de juiste manier worden uitgerold voor hoogbegaafde kinderen door het gebrek aan kennis.

BachelorscriptieASW_Quirien_Oldenkamp

Global Youth Theses
Comments Off on ‘Een goed begin is het halve werk’ De rol van ‘glocal’ (kleuter)onderwijs in de bevordering van onderwijskansen voor Basarwa kinderen in Serowe

Illustratie - Marijne Scherjon en Lotte Hoes Marijne Scherjon & Lotte Hoes – Dit onderzoek gaat in op de invloed van ‘glocal’ (kleuter)onderwijs op de onderwijskansen van Basarwa kinderen rondom Serowe, Botswana. Dit wordt onderzocht op de kleuterschool Bokopano Kids in Serowe. Door middel van een interdisciplinair onderzoek wordt getracht aan het licht te brengen wat een westerse vorm van kleuteronderwijs dat rekening houdt met de omstandigheden van de stam zou kunnen bijdragen aan de onderwijskansen van de Basarwa. Door verschillende disciplines met elkaar te verbinden zijn er nieuwe inzichten over de onderwijskansen van de Basarwa rondom Serowe ontstaan. Hierbij wordt gekeken naar de ervaringen en de betekenissen die de Basarwa gemeenschap rondom Serowe aan (kleuter)onderwijs geven en wat hun problemen zijn in het onderwijs. Het perspectief van de Basarwa stam staat centraal in dit onderzoek en wordt in kaart gebracht aan de hand van meer dan zestig interviews -met kinderen, hun ouders, hun docenten en maatschappelijk werkers- en door een driemaands durende participerende observatie.

De hoofdvraag binnen dit onderzoek is: Welke invloed heeft ‘glocal’ (kleuter)onderwijs –vanuit het perspectief van de Basarwa- op de onderwijskansen van Basarwa kinderen rondom Serowe? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt allereerst beschreven hoe de leef- en schoolomstandigheden van de Basarwa gemeenschap er vandaag de dag uitzien. Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende betekenissen (persoonlijke, economische, sociale betekenissen en de bijdrage voor de stam en familie) die de Basarwa gemeenschap aan onderwijs geven en die van invloed zijn op de schoolgang van Basarwa kinderen. Voor de hoge schooluitval onder de Basarwa worden verschillende oorzaken genoemd (geografische, sociale, culturele, economische en gezondheidsoorzaken). Deze oorzaken zouden volgens de respondenten verminderd kunnen worden door meer ‘glocal’ (kleuter)onderwijs –zoals het kleuteronderwijs bij Bokopano Kids- toe te passen in het huidige onderwijssysteem, waarbij rekening wordt gehouden met de leef- en schoolomstandigheden van Basarwa en met de lokale taal en cultuur. De gevonden resultaten van dit onderzoek kunnen een bijdragen leveren aan de onderwijskansen voor de Basarwa gemeenschap rondom Serowe. Daarnaast vormt dit onderzoek een toevoeging op de bestaande literatuur, aangezien er nog weinig -tot geen- literatuur beschikbaar is over de Basarwa gemeenschap in het onderwijs rondom een stad.

Bachelorscriptie ASW_Marijne_Scherjon_Lotte_Hoes

Global Youth Theses