image description

ASW Journal

Theses from Interdisciplinary Social Sciences (ASW)

Archive for March, 2015

Comments Off on Kies bewust voor een carrièreperspectief: Het verband tussen bewust studiekeuzegedrag en carrièreperspectief van studenten

Huffener - illustratieEsther Huffener – Studenten maken meestal geen rationele en bewuste studiekeuzes. Terwijl zij wel steeds meer worden aangemoedigd om dit te doen. In dit onderzoek is gekeken of er een verband bestaat tussen studenten die bewust een studiekeuze maken en de tevredenheid achteraf met hun studiekeuze. Daarnaast is er onderzocht of er een verband is tussen bewust studiekeuzegedrag en een positief carrièreperspectief. Allereerst is kwalitatief onderzoek gedaan naar het carrièreperspectief van de huidige generatie studenten. Uit de interviews kwam naar voren dat studenten over het algemeen positief waren over hun gehele carrière maar minder positief over het vinden van een eerste baan. Daarnaast bleek een aantal studenten een beeld te hebben van hun carrière, maar niet verder te durven kijken dan de eerste vijf jaar. Anderen hadden nog helemaal geen idee wat voor werk ze zouden gaan doen na hun studie. Naar aanleiding van dit kwalitatieve onderzoek is carrièreperspectief opgedeeld in drie factoren, optimisme over de eerste baan, optimisme over de gehele carrière en een duidelijk beeld van hun carrière. Vervolgens is er een online enquête verspreid die door 104 studenten compleet is ingevuld. Hieruit kwam naar voren dat er een positief verband bestaat tussen het bewust studiekeuzegedrag en tevredenheid met de studiekeuze. Daarnaast bleken studenten die bewuster hun studiekeuze maken, zowel positiever te zijn over het vinden van een eerste baan als over hun gehele carrière. Uit eerder gedaan onderzoek blijkt dat zij ook succesvoller zijn in hun carrière. Daarnaast hebben studenten die bewuster hun studiekeuze hebben gemaakt ook een duidelijker beeld van hun carrière. Hierdoor zouden zij ook gemotiveerder zijn tijdens hun studie. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat studenten meer gestimuleerd moeten worden om bewust hun studiekeuzes te maken.

BachelorscriptieASW_Esther_Huffener

Other Theses
Comments Off on Normalizing the norm: The development of the Responsibility to Protect as an international norm

Eva Kieft - illustratieEva Kieft – This study illustrates the presence of both realist and liberal discourse in the use of R2P as an international norm. An interdisciplinary approach is used to put R2P in a broader political and historical context. Additionally, a sociological model on international norm dynamics gave a thorough understanding on the normative position of R2P as being partly socialized but not yet internalized. Because the norm has been used very inconsistently between 2004-2015, this study explores the way in which both discourses influence the internalization of R2P. To this end, firstly a quantitative content analysis has been conducted on four cases, two in which R2P can be referred and two in which R2P has been invoked. Results showed that both realist and liberal discourse have been present in the four cases. However, the liberal discourse appeared to be dominant and had a greater capacity than the realist discourse. In the analysis of press releases a clear socialization act has been performed to adhere the international community to the UN’s normative stances, which were endorsed as legitimate international behavior. Secondly, semi-structured interviews have been conducted with experts in the field of R2P. Resulting from this, the realist discourse impedes, and the liberal discourse improves the internalization of R2P as an international norm. Hence, this study showed that R2P has been an attempt to govern international security by redefining the responsibility of both nation-states and the international community (Bellamy & Wheeler, 2011 p.521). Following the interviews, in order to internalize R2P as an international norm, the liberal discourse should be enhanced and realist discourse should abate.

BachelorscriptieASW_Eva_Kieft

Conflict Studies Theses
Comments Off on De generatie ‘Nyx’: Een kwalitatief onderzoek naar post-subcultureel kapitaal van jongeren in de Amsterdamse clubscene

Ruby van Hoorn - Illustratie Ruby van Hoorn – Binnen de literatuur naar jongerensubculturen is er sprake van een lopend debat tussen de subculturalisten en de post-subculturalisten. Volgens de post-subculturalisten zouden subculturele grenzen zijn vervaagd, waardoor er niet langer kan worden gesproken van vaste homogene subculturen. In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre en op welke manier jongeren zich in een postmoderne samenleving onderscheiden door middel van post-subcultureel kapitaal. Hiervoor is door middel van participerende observatie en diepte-interviews onderzoek gedaan naar de Amsterdamse club Nyx en haar bezoekers. De resultaten wijzen erop dat de onderzoeksgroep inderdaad een typevoorbeeld is van de postmoderne subcultuur. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een focus op muziek naar een focus op stijl als onderscheidingsmechanisme. Jongeren beschouwen hun smaak als breed, vloeibaar en op het individu gericht. De oorspronkelijk duidelijk afgebakende subculturele grenzen vervallen hier, en maken plaats voor meer vloeibare grenzen. Dit onderzoek toont echter aan dat subculturele grenzen weliswaar minder zichtbaar en afgebakend zijn, maar dat ze alsnog aanwezig zijn. De term post-subcultureel kapitaal is daarom een bruikbare term, wanneer we willen begrijpen hoe jongeren zich onderscheiden in een postmoderne samenleving. De term maakt een belangrijke toevoeging in de manier waarop jongeren bezig zijn met identiteitsvorming. Het toont aan dat de identiteitsvorming van jongeren veranderlijk is, en dat subculturele identiteiten – ondanks het feit dat zij vloeibaarder zijn geworden – hierin nog steeds een belangrijke rol spelen.

BachelorscriptieASW_Ruby_van_Hoorn

Global Youth Theses
Comments Off on Genderverschillen in de leiderschapscompetenties van leidinggevenden in het onderwijs

Melissa_Themlow_illustratieMelissa Themlow – In dit kwantitatieve onderzoek is gekeken of er een genderverschil bestaat in de leiderschapscompetentieprofielen van Nederlandse leidinggevenden in het onderwijs, bij de beoordeling door hun directe werkomgeving. Bovendien is onderzocht of deze competentieprofielen overeenkomen met de competenties die van belang worden geacht voor hun organisatie. Hierbij is gebruik gemaakt van de 16 leiderschapscompetenties van Zenger en Folkman (2014) die vallen onder vijf competentieclusters, waarbij is gekeken naar vier respondentgroepen die een mannelijke of vrouwelijke leidinggevende hebben beoordeeld en belang hebben gehecht aan alle competenties. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 8407 360 graden feedback beoordelingen van 412 leidinggevenden uit het onderwijs, waaronder 205 mannelijke en 207 vrouwelijke leidinggevenden. Uit het onderzoek is gebleken dat vrouwelijke leidinggevenden significant hoger worden beoordeeld op de totale leiderschapsbeoordeling door managers, collega’s en direct ondergeschikten. Er is geen significant genderverschil gevonden in de competenties die door de directe werkomgeving en de leidinggevenden zelf als belangrijkste worden geacht voor de organisatie, namelijk de competentiecluster interpersoonlijke vaardigheden. De zelfbeoordeling op de leiderschapscompetenties toont een zelfonderschatting van vrouwelijke leidinggevenden en een zelfoverschatting van mannelijke leidinggevenden aan, ten opzichte van de beoordeling door de directe werkomgeving. Geconcludeerd kan worden dat vrouwelijke leidinggevenden, met uitzondering van hun managers, door de directe werkomgeving significant hoger worden beoordeeld op de leiderschapscompetenties die van belang worden geacht voor de organisatie. Daarmee zou gesteld kunnen worden dat vrouwen effectievere leiders zijn dan mannen op de beoordeelde leiderschapsrol. De maatschappelijke betekenis van deze resultaten is dat meer vrouwen gestimuleerd en ontwikkeld moeten worden om leidinggevende rollen in het onderwijs te vervullen.

BachelorscriptieASW_Melissa_Themlow

Other Theses
Comments Off on TL;DR Too Long Didn’t Read: De invloed van nieuwe media op leesgewoonten

Kiona Estevez Prieto - Illustratie Kiona Estevez Prieto – In dit onderzoek is geprobeerd antwoord te krijgen op de vraag of mediagebruik invloed heeft op een mogelijk verschil in leesgewoonten tussen Millennials en Generatie X. Hiervoor is een vragenlijst afgenomen bij 97 respondenten, waarvan 57 Millennials waren en 40 van Generatie X. Eerst is gekeken of er sprake was van een verschil in leesgewoonten tussen de generaties. Hieruit bleek dat Millennials en Generatie X hetzelfde scoren op gebied van lezen van boeken, tijdschriften en internetartikelen. Op gebied van kranten bleek er wel sprake te zijn van een verschil. Daarnaast is er gekeken of er een verschil was in het gebruik van nieuwe media tussen de generaties. Er bleken verschillen te zijn op het gebied van internet en smartphone gebruik. Bij het gebruik van de computer bleken er geen verschillen te zijn. Vervolgens is er gekeken welke vormen van nieuwe media invloed hebben op de verschillende bronnen van leesmateriaal. Hier bleek de smartphone invloed te hebben op het lezen van kranten, de computer op het lezen van tijdschriften en op internetartikelen hebben alle vormen van nieuwe media invloed. Op het lezen van boeken bleek nieuwe media geen invloed te hebben. Tenslotte is er gekeken of het gebruik van bepaalde toepassingen van nieuwe media deze invloeden kunnen verklaren. Hieruit bleek dat bij de invloed van de computer op het lezen van kranten, standaardtoepassingen en het spelen van games een rol spelen. Voor het lezen van tijdschriften geldt dat productieve toepassingen een rol spelen. Voor het lezen van internetartikelen geldt dat van de computer downloaden en toepassingen voor vermaak van invloed zijn, van het internet zijn dit toepassingen met betrekking tot sociale doeleinden, forums, zakelijke toepassingen en online videogesprekken voeren, en voor de smartphone geldt dat toepassingen met betrekking tot contact en online video’s bekijken invloed hebben.

BachelorscriptieASW_Kiona_Estevez_Prieto

Global Youth Theses
Comments Off on In de ban van terrorisme: De rol van al-Shahaab’s terroristische activiteiten in de ontwikkeling van de toerismesector van Lamu, Kenia

Vince de Jong - Illustratie Vince de Jong – Dit onderzoek richt zich op de rol die terroristische activiteiten spelen in de ontwikkeling van de toerismesector in Kenia. Hierbij zijn de activiteiten van terreurorganisatie al-Shabaab in Kenia uitgediept en is er op lokaal niveau, op het toeristische eiland Lamu, onderzoek gedaan naar de betekenis van deze activiteiten voor de toerismesector van dit eiland en bijbehorende reacties op de gevolgen van deze activiteiten. De relatie tussen terrorisme en toerisme is in de literatuur al een aantal keren onderzocht, maar de etnografische manier die in dit onderzoek centraal staat, is nog nooit toegepast op de situatie in Kenia. Dit onderzoek geeft dan ook een aantal vernieuwende inzichten die in de relatie tussen toerisme en terrorisme in Kenia van toepassing zijn.

BachelorscriptieASW_Vince_de_Jong

Conflict Studies Theses