image description

ASW Journal

Theses from Interdisciplinary Social Sciences (ASW)

Archive for February, 2015

Comments Off on Extra-curriculaire ervaring – wat heb je er nou echt aan? Extra-curriculaire ervaring als student en de rol hiervan binnen het sollicitatiebeleid van werkgevers in de sociale sector

af7b7e8a-d437-46b6-b8cd-305612d766c8Leoni Fohr – In deze scriptie is op kwalitatieve wijze onderzocht in hoeverre extra-curriculaire ervaring van sollicitanten een rol speelt bij het wervings- en selectieproces van werkgevers binnen de NGO-sector in Amsterdam en Utrecht. Allereerst is onderzocht wat de algemene wensen en eisen van werkgevers in deze sector zijn. Vervolgens is specifiek gekeken naar de rol van extra-curriculaire ervaring binnen het sollicitatiebeleid van de NGO’s. Als laatste is onderzocht in hoeverre extra-curriculaire ervaring volgens zowel werkgevers als werknemers relevant blijft op de werkvloer. De resultaten zijn gebaseerd op negen semi-gestructureerde interviews met werkgevers en vijf focusgroepen met in totaal 17 werknemers vanuit de NGO’s. Gebleken is dat werkgevers in de NGO-sector een veelomvattende eisenlijst hebben waarop zij selecteren. Daarnaast hebben de interviews uitgewezen dat NGO’s die zich bezighouden met medische hulpverlening in mindere mate belang hechten aan extra-curriculaire ervaring bij werknemers dan de overige NGO’s. Binnen alle NGO’s geldt echter dat extra-curriculaire ervaring zeer relevant kan zijn, mits deze ervaring aansluit op de werkzaamheden binnen de betreffende NGO. Vooral wanneer sprake is van weinig werkgelegenheid kan extra-curriculaire ervaring doorslaggevend zijn. Tot slot is gebleken dat extra-curriculaire ervaring voornamelijk in het begin van een carrière een rol speelt.

BachelorscriptieASW_Leoni_Fohr

Other Theses
Comments Off on ‘We vullen elkaars zwakke punten aan’: De rol van praktische, culturele en persoonlijke invloeden bij de taakverdeling binnen ouderschap

Paula Vrolijk - Illustratie Paula Vrolijk – In deze scriptie wordt getracht meer duidelijkheid te verkrijgen over de totstandkoming van de taakverdeling binnen het ouderschap in Nederland. Praktische, culturele en persoonlijke invloeden die mogelijk een rol spelen, en de mogelijke interactie tussen deze invloeden, zullen hierbij naar voren komen. De vraag die binnen dit onderzoek centraal staat is: Hoe ervaren Nederlandse stellen met jonge kinderen de verschillende invloeden die mogelijk een rol spelen bij de taakverdeling binnen hun ouderschap? Om deze vraag te beantwoorden zijn duo-interviews gehouden met stellen met jonge kinderen. Vader en moeder zijn tegelijk geïnterviewd om zo een vollediger beeld te laten ontstaan van de totstandkoming van de taakverdeling binnen het ouderschap. Uit de resultaten komt naar voren dat bijna alle moeders minder werken dan de vaders. Wanneer de ouders echter samen zijn, dragen zij gelijkwaardig bij aan de zorg. De meeste moeders gaven wel aan meer controle te hebben over de verzorging van de kinderen. Concluderend kan gesteld worden dat het ideale beeld van ouderschap, de taakverdeling van de eigen ouders en het vertrouwen in de opvang door derden een rol spelen bij het wel of niet wensen dat vaak of altijd een ouder thuis is. Daarnaast speelt de flexibiliteit van het werk en de waarde die men hecht aan het werk een grote invloed bij de bepaling wie vervolgens meer thuis blijft en wie meer gaat werken. Tenslotte spelen wellicht biologische processen volgens de respondenten een rol. Er lijkt daarom een interactie te bestaan tussen alle verschillende soorten invloeden.

BachelorscriptieASW_Paula_Vrolijk

Global Youth Theses