image description

ASW Journal

Theses from Interdisciplinary Social Sciences (ASW)

Comments Off on Arbeidsmigrant of slachtoffer van vrouwenhandel? Een narratieve benadering van het arbeidsmigratietraject van vrouwelijke sekswerkers op de Amsterdamse Wallen.

illustratie-iris-bijmanIris Bijman

In dit onderzoek wordt de persoonlijk evaluatie van het arbeidsmigratietraject van vrouwelijke migranten die werkzaam zijn in de raamprostitutie op de Amsterdamse Wallen op narratieve wijze in kaart gebracht. Het arbeidsmigratietraject wordt gezien als het gehele doorlopen migratieproces in relatie tot arbeid dat start voorafgaand aan het vertrek tot na de aankomst in Nederland. De narratives rondom het arbeidsmigratietraject zijn verkregen door middel van Oral History diepte-interviews met vrouwelijke migrantsekswerkers op de Amsterdamse Wallen. Ter aanvulling zijn er andere betrokkenen en experts tot de Amsterdamse seksindustrie gehoord ter schetsing van de arbeidscontext. De sectoren van de Amsterdamse seksindustrie onderscheiden zich in locatiegebondenheid, vergunningsplicht en op basis van illegaliteit en migratie. De Amsterdamse seksindustrie wordt geëvalueerd als een aantrekkelijke en toegankelijke arbeidssector voor migranten. Bepaalde onderdelen van het prostitutiebeleid worden volgens de respondenten gedreven door moraliteit en stigma’s rondom sekswerk en mensenhandel wat nadelige gevolgen heeft voor sekswerkers. Het arbeidsmigratietraject van de sekswerkers wordt gekarakteriseerd door verplaatsing naar, binnen en tussen Europese landen vanuit een situatie in het herkomstland met belemmerende sociaaleconomische omstandigheden. De sekswerkers evalueren hun internationale verplaatsing en intrede in de seksindustrie als vrijwillig en dragen hiervoor voornamelijk economische motieven aan, waarbij het verkrijgen van een hoger inkomen voor zichzelf en/of hun familie voorop staat. De arbeidsomstandigheden worden geëvalueerd als een situatie met fysieke, economische en arbeidszeggenschap wat zich mede uit in de afwezigheid van geweld en de aanwezigheid van autonomie over het inkomen en het uitgevoerde werk. De evaluatie van de sekswerkers wijst op de afwezigheid van slachtofferschap van vrouwenhandel. Het beschrijven van het profiel van deze sekswerkers als slachtoffer blijkt daarom simplistisch. Dit pleit voor de erkenning van het bestaan van de arbeidsmigratie-gerelateerde motieven voor sekswerkers.

bachelorscriptieasw_iris_bijman

Conflict Studies Theses , Urban Studies Theses
Comments Off on Vrijeschoolonderwijs2032: Een kwalitatief onderzoek naar het draagvlak voor toekomstgericht onderwijs binnen de vrijeschool

klassenNina Hosseini

In januari 2016 presenteerde Platform Onderwijs2032 een advies met daarin de grootste veranderingen die het Nederlandse onderwijs zou moeten ondergaan om leerlingen beter op te leiden voor de maatschappij van de toekomst. Verschillende onderzoeken, zowel in Nederland als in het buitenland, tonen echter aan dat een succesvolle implementatie van onderwijshervormingen vraagt om draagvlak onder docenten. Met deze kwalitatieve scriptie is daarom onderzocht in hoeverre er draagvlak is voor toekomstgericht onderwijs onder docenten op de vrijeschool, een school met een eigen visie. Uit 15 semigestructureerde interviews, die door middel van grounded theory zijn geanalyseerd, zijn vijf concepten naar voren gekomen die een rol bleken te spelen in de houding van vrijeschooldocenten ten opzichte van Onderwijs2032. Dit waren: ruimte voor eigen invulling, het centraal stellen van een brede ontwikkeling, het idee achter de vernieuwing, de vraag welke doelen van onderwijs centraal worden gesteld en het ervaren van een gevoel van erkenning. De conclusie van deze scriptie luidt dat er inhoudelijk zeker draagvlak is voor de voorgestelde vernieuwingen, maar dat dit sterk afhankelijk is van het verdere verloop van het proces en de ruimte die hierin wordt geboden om het ideaal van toekomstgericht onderwijs in te passen in de eigen visie van de vrijeschool.

bachelorscriptieasw_nina_hosseini

Global Youth Theses
Comments Off on Are we UvA? De invloed van de beleving van etnische diversiteit op het thuisgevoel van studenten aan de Universiteit van Amsterdam

illustratie_sharda_beerthuisSharda Beerthuis

Hoewel onderwijs de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en de sleutel vormt tot emancipatie kan het onderwijssysteem tegelijkertijd zorgen voor de reproductie van sociale ongelijkheid en stratificatie, als gevolg van structurele en institutionele belemmeringen. Op de Universiteit van Amsterdam worden verschillen tussen (etnisch) diverse groepen studenten meer en meer besproken. De studenten met een niet-westerse achtergrond voelen zich minder thuis dan hun medestudenten, ze vallen vaker uit en behalen lagere cijfers. In dit mixed- methods onderzoek is de invloed van de beleving van etnische diversiteit op het thuisgevoel onderzocht onder studenten van de Universiteit van Amsterdam. Middels een integratie van inzichten uit de sociologie, psychologie, sociale geografie en onderwijskunde is een zo compleet mogelijk beeld gegeven van de situatie. Met behulp van drie kwalitatieve interviews zijn indicatoren gevonden als aanvulling voor het kwantitatieve meetinstrument. De online vragenlijst is vervolgens ingevuld door 155 studenten met een diverse achtergrond. Uit de resultaten blijkt dat zowel de subjectieve beleving als de beleving van de zichtbare etnische samenstelling invloed heeft op het thuisgevoel. Daarnaast komt uit de resultaten naar voren dat studenten met een niet-westerse achtergrond de interactie met studenten, docenten, het curriculum en de voorzieningen (subjectieve beleving) alsmede de zichtbare samenstelling van de universiteitspopulatie significant negatiever beleven dan hun medestudenten.

bachelorscriptieasw_sharda_beerthuis

Global Youth Theses , Urban Studies Theses
Comments Off on ‘Makers and Shapers’: Hoe Vrijwilligers Invulling Geven aan Hun Rol als Actieve Burger

helpende-handLisa van Delft – Actief burgerschap wordt in Nederlands beleid steeds vaker aangedragen als oplossing voor sociale vraagstukken. Actieve deelname van burgers aan het publieke domein in de vorm van politieke en sociale participatie kan een positieve bijdrage leveren aan de bevordering van gedeelde opvattingen, het behoud van sociale cohesie in de gemeenschap en voor het verkleinen van de kloof tussen burger en bestuur. In dit onderzoek wordt getracht in kaart te brengen op welke manier vrijwilligers die zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen invulling geven aan hun rol als actieve burger. Door middel van vijftien diepte-interviews worden de motivaties van vrijwilligers, hun percepties op, en de betekenisgeving aan het vrijwilligerswerk in kaart gebracht. De resultaten wijzen uit dat vrijwilligers een gevoel van frustratie ervaren jegens de huidige vluchtelingenopvang. Dit gevoel lijkt sterk te worden beïnvloed door het restrictieve en repressieve beleid van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers op de verschillende opvanglocaties. Het Nederlandse asielbeleid blijkt niet te stroken met de ideeën van de vrijwilligers over hoe de vluchtelingenopvang moet worden vormgegeven. Middels het uitdragen van humanitaire normen en waarden naar zowel de vluchtelingen als naar de rest van Nederland, trachten de vrijwilligers een tegenwicht te bieden tegen de verharding van het vluchtelingendebat en tegen de bureaucratisering van het asielbeleid.

bachelorscriptieasw_lisa_van_delft

Urban Studies Theses
Comments Off on Omringd door Koeien of Toeristen? De Invloed van Levensloopidealen op het Verhuisgedrag van Jongvolwassenen Geboren in een Dorp

dorp-staddRozemarijn Houben – Dit onderzoek richt zich op het verhuisgedrag van jongvolwassenen die geboren zijn in een dorp. Er wordt daarbij gekeken naar de invloed van hun levensloopidealen, om deze vervolgens te koppelen aan eventueel verhuisgedrag. Om de idealen aangaande de levensloop van jongvolwassenen te achterhalen en te doorgronden zijn er zestien semigestructureerde interviews gehouden met jongvolwassenen die geboren zijn in een dorp in de gemeente Schagen en zijn gaan studeren in de stad Amsterdam. Hiervan heeft de ene helft besloten om naar Amsterdam te verhuizen en de andere helft bleef in het dorp. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er tussen deze twee groepen jongvolwassenen een verschil bestaat in de levensloopidealen met betrekking tot de arbeidsloopbaan, gezinsvorming en vrijetijdsbesteding. Uit de resultaten blijkt dat de levensloopidealen van jongvolwassenen die verhuisd zijn naar Amsterdam minder duidelijk zijn opgesteld dan die van jongvolwassenen die in een dorp woonachtig zijn. Hierdoor hebben de jongvolwassenen in het dorp een duidelijker toekomstbeeld voor ogen. Dit laat zien dat de keuze aangaande verhuizing een keuze is die gemaakt wordt op basis van de eigen waarden  Dit maakt dat de problematiek aangaande de leegloop van dorpen genuanceerd kan worden, omdat juist de jongvolwassenen in het dorp gericht zijn op de toekomst.

bachelorscriptieasw_rozemarijn_houben

Global Youth Theses
Comments Off on Whose future, which freedom? The role of the future in explaining the experiences and expectations of welfare recipients regarding the proposal of unconditional social welfare

Daan Tielenburg – This research is concerned with experiences and expectations of welfare recipients regarding the recent proposal in several municipalities in the Netherlands to alleviate the conditions that are attached to welfare. Through a theoretical consideration of a basic income and its premises, the case is made to take into account both the principles upon which a policy justifies itself, and the social context in which these principles become embedded. This means that, to get a clear picture of the principles of justice upon which this policy proposal is based, a discursive analysis of the proposal is conducted. Besides that, through an extensive examination of the lifeworld of welfare recipients, both by interviews and participant observation within the ‘Bijstandsbond’, the social context in which these principles become embedded is sketched. Instead of only focusing on the effect that this interaction could have for welfare recipients, this research also adopts a perspective on the future. In trying to disclose the future as an epistemological domain that has the potential to reveal implicit critiques of the present, this research explores in what ways certain alternative discourses have been silenced, and what these discourses say about the underlying mechanisms that produce present subjectivities. This research thus ultimately tries to shed light on the possible implications that the unconditional social welfare can have for the group of welfare recipients themselves, while at the same time it tries to probe and explore a methodological shift from past to future.

BachelorscriptieASW_Daan_Tielenburg

(Credits illustratie: D Sharon Pruitt, via Wikimedia Commons)

Urban Studies Theses
Comments Off on Samen vluchten: De invloed van sociale netwerken op vluchttrajecten van bootvluchtelingen

Illustratie_Benny_HeertjeBenjamin Heertje – In dit interdisciplinaire onderzoek is er gekeken in hoeverre sociale netwerken van invloed zijn op het vluchttraject van bootvluchtelingen. Er zijn hiervoor semigestructureerde interviews afgenomen met vijftien bootvluchtelingen. Er is gekeken naar de gebruikte kapitaalvormen (sociaal, digitaal en financieel) in de verschillende fasen van het vluchttraject. Uit de resultaten blijkt dat informele horizontale bindingen tijdens de preflight-fase van zeer groot belang zijn. Voornamelijk bonding vindt plaats en vrienden en kennissen in de nabije omgeving worden gewantrouwd omdat zij mogelijk gevaar kunnen betekenen. Vanuit zwakke bindingen (met mensen die zich reeds in het buitenland bevinden of middels contact via het internet) wordt informatie over de reis verworven. Omdat het in het thuisland, in tegenstelling tot de vlucht, relatief veilig is, gaan vrouwen en kinderen zelden mee. Verder blijkt financieel kapitaal noodzakelijk te zijn in het begintraject. In de vluchtfase worden zwakke bindingen belangrijker voor informatie, financiële hulp en steun. Daarnaast ontstaan er in deze fase voor het eerst verticale relaties die invloed uitoefenen op het vluchttraject. De afhankelijkheid van mensensmokkelaars is hiervan een voorbeeld. In de resettlement-fase, welke zich kenmerkt door aanpassing en acculturatie, blijken bootvluchtelingen zich weer te richten op sterke bindingen. Bridging met de Nederlandse bevolking zorgt voor mogelijkheden, al zijn bootvluchtelingen terughoudend in het contact. Daarnaast vormen verschillende vluchtelingen een brug tussen Nederland en vrienden of familie die naar Nederland willen komen.

BachelorscriptieASW_Benny_Heertje

Urban Studies Theses
Comments Off on Wereldverbeteraars of ecologische elite? De invloed van duurzame stedelijke ontwikkeling op gentrification in Buiksloterham in Amsterdam Noord

Illustratie_Rosaly_StudulskiRosaly Studulski – Dit onderzoek is een poging om te achterhalen welke voorwaarden van belang zijn voor een sociaal inclusieve, duurzame vorm van stedelijke gebiedsontwikkeling. Het is een zoektocht naar antwoord op de onderzoeksvraag hoe betrokken ecogentrifiers de invloed van duurzame stedelijke ontwikkeling op een proces van ecogentrification in Buiksloterham in Amsterdam Noord ervaren, met behulp van veertien semigestructureerde interviews en een participerende observatie. De resultaten schetsen voor de case van Buiksloterham een overwegend positief beeld: de respondenten hechten veel waarde aan zowel een sociaal gemengd en toegankelijk gebied, als ook aan het ontwikkelen met vormen van ecologische duurzaamheid. Zij ervaren negatieve kanten van gentrification -zoals uitsluiting van mensen met lagere inkomens door stijgende prijzen- echter als onoverkomelijk en ondervinden een bepaalde mismatch in de ambitie over duurzaam ontwikkelen met de al langer aanwezige bewoners en ondernemers van Noord. Wel zien respondenten in sociale aspecten van duurzame stedelijke ontwikkeling kansen om de negatieve gevolgen van gentrification te remmen, maar dan zal er meer oog moeten komen voor de sociale context van Amsterdam Noord als geheel en zijn er voortrekkers nodig die dit als heel belangrijk ervaren. Hierin is gebleken dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen interne sociale cohesie –tussen mensen binnen de eigen doelgroep- en externe sociale cohesie –met andere betrokkenen, zoals oudere bewoners en ondernemers in het gebied. Wat betreft de rol van de gemeentelijke overheid leidt dit tot de conclusie dat een beleid wenselijk is, waarin op lokale schaal duurzame initiatieven die expliciet rekening houden met deze vormen van cohesie worden gestimuleerd.

BachelorscriptieASW_Rosaly_Studulski

Urban Studies Theses
Comments Off on Hoogbegaafdheid en passend onderwijs: Het belang van passend onderwijs voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen volgens ouders

Illustratie - Quirien Oldenkamp Quirien Oldenkamp – In deze scriptie is onderzoek gedaan naar wat volgens ouders van hoogbegaafde kinderen het belang van passend onderwijs is voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is er onderzocht wat passend onderwijs inhoud voor hoogbegaafde kinderen en of de wet passend onderwijs invloed heeft gehad op het realiseren van passend onderwijs. Aan de hand van zestien semigestructureerde interviews met ouders van hoogbegaafde kinderen is informatie ingewonnen over de ontwikkeling van hun kind en hun visie op passend onderwijs. Uit dit onderzoek is gebleken dat wanneer onderwijs aansluit op de behoefte van een kind, het kind grote stappen maakt in zijn ontwikkeling. Niet alleen zijn cognitieve ontwikkeling, maar ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling verbetert. Wat passend onderwijs inhoudt verschilt per kind en is afhankelijk van verschillende factoren zoals de onderwijsbehoefte van het kind, de wensen van de ouders, de kennis op school en de mogelijkheden in de omgeving. Wanneer er werd gekeken naar de wet passend onderwijs bleken hier veelal negatieve ervaringen over te bestaan bij de respondenten, doordat er te weinig kennis is over hoogbegaafdheid binnen het onderwijs. Het wordt gezien als een bezuinigingsmaatregel, waar hun kind de dupe van zal zijn.
Er kan geconcludeerd worden dat passend onderwijs voor een hoogbegaafd kind van groot belang is voor zijn ontwikkeling. Cognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen hoogbegaafde kinderen zich beter wanneer zij onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoeftes. Hoe passend onderwijs eruit ziet verschilt per kind. De wet passend onderwijs kan op dit moment niet op de juiste manier worden uitgerold voor hoogbegaafde kinderen door het gebrek aan kennis.

BachelorscriptieASW_Quirien_Oldenkamp

Global Youth Theses
Comments Off on ‘Een goed begin is het halve werk’ De rol van ‘glocal’ (kleuter)onderwijs in de bevordering van onderwijskansen voor Basarwa kinderen in Serowe

Illustratie - Marijne Scherjon en Lotte Hoes Marijne Scherjon & Lotte Hoes – Dit onderzoek gaat in op de invloed van ‘glocal’ (kleuter)onderwijs op de onderwijskansen van Basarwa kinderen rondom Serowe, Botswana. Dit wordt onderzocht op de kleuterschool Bokopano Kids in Serowe. Door middel van een interdisciplinair onderzoek wordt getracht aan het licht te brengen wat een westerse vorm van kleuteronderwijs dat rekening houdt met de omstandigheden van de stam zou kunnen bijdragen aan de onderwijskansen van de Basarwa. Door verschillende disciplines met elkaar te verbinden zijn er nieuwe inzichten over de onderwijskansen van de Basarwa rondom Serowe ontstaan. Hierbij wordt gekeken naar de ervaringen en de betekenissen die de Basarwa gemeenschap rondom Serowe aan (kleuter)onderwijs geven en wat hun problemen zijn in het onderwijs. Het perspectief van de Basarwa stam staat centraal in dit onderzoek en wordt in kaart gebracht aan de hand van meer dan zestig interviews -met kinderen, hun ouders, hun docenten en maatschappelijk werkers- en door een driemaands durende participerende observatie.

De hoofdvraag binnen dit onderzoek is: Welke invloed heeft ‘glocal’ (kleuter)onderwijs –vanuit het perspectief van de Basarwa- op de onderwijskansen van Basarwa kinderen rondom Serowe? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt allereerst beschreven hoe de leef- en schoolomstandigheden van de Basarwa gemeenschap er vandaag de dag uitzien. Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende betekenissen (persoonlijke, economische, sociale betekenissen en de bijdrage voor de stam en familie) die de Basarwa gemeenschap aan onderwijs geven en die van invloed zijn op de schoolgang van Basarwa kinderen. Voor de hoge schooluitval onder de Basarwa worden verschillende oorzaken genoemd (geografische, sociale, culturele, economische en gezondheidsoorzaken). Deze oorzaken zouden volgens de respondenten verminderd kunnen worden door meer ‘glocal’ (kleuter)onderwijs –zoals het kleuteronderwijs bij Bokopano Kids- toe te passen in het huidige onderwijssysteem, waarbij rekening wordt gehouden met de leef- en schoolomstandigheden van Basarwa en met de lokale taal en cultuur. De gevonden resultaten van dit onderzoek kunnen een bijdragen leveren aan de onderwijskansen voor de Basarwa gemeenschap rondom Serowe. Daarnaast vormt dit onderzoek een toevoeging op de bestaande literatuur, aangezien er nog weinig -tot geen- literatuur beschikbaar is over de Basarwa gemeenschap in het onderwijs rondom een stad.

Bachelorscriptie ASW_Marijne_Scherjon_Lotte_Hoes

Global Youth Theses
Comments Off on Healthy is the new skinny: De online en offline identiteit van gezonde levensstijl bloggers

Illustratie - Angela LeonoraAngela Leonora – Dit kwalitatieve onderzoek richt zich op de verhouding tussen de online identiteit van gezonde levensstijl bloggers en de identiteit die zij in het echte leven uitdragen. Gezonde levensstijl bloggers fungeren als voorbeeld voor iedereen die informatie over gezondheid op hun blogs verzamelt. Dit onderzoek laat zien in hoeverre datgene wat deze gezonde levensstijl bloggers op hun blog weergeven in overeenstemming is met de werkelijkheid. Met behulp van 15 semi-gestructureerde interviews is er een beeld geschetst van de motieven van gezonde levensstijl bloggers om een blog bij te houden, de presentatie van hun online identiteit en de invloed hiervan op hun dagelijks leven. Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat de online identiteit over het algemeen een authentieke weerspiegeling van de werkelijkheid is, waarbij gezonde levensstijl bloggers zich bewust zijn van hun functie als voorbeeld. Echter beslaat de online identiteit van gezonde levensstijl bloggers slechts een deel van hun algehele identiteit. Er kan gesteld worden dat de online identiteit en de offline identiteit van gezonde levensstijl bloggers slechts deels met elkaar in overeenstemming zijn en dat gezonde levensstijl bloggers meer zijn dan datgene dat zij online laten zien.

Bachelorscriptie ASW_Angela_Leonora

Global Youth Theses
Comments Off on Opgelegd of onderhandeld? De invloed van mogelijke spanningen tussen de dominante cultuur en de subcultuur op het leven van ‘die-hard’ gamers

Olaf Buter IllustratieOlaf Buter – In dit onderzoek wordt getracht te achterhalen waarom ‘die-hard’ gamers doen wat ze doen. Het doen en laten van gamers wordt mogelijk gevormd door culturele processen die alomtegenwoordig zijn in hun dagelijks leven. Deze dominante cultuur, die onder andere bestaat uit de kapitalistische logica, individualisering en een toenemende impulscontrole, lijkt haaks te staan op de zaken die gamers belangrijk achten, zoals het beleven van plezier. De al dan niet ervaren spanningen die volgen uit de mogelijke botsing tussen dominant culturele en subculturele normen en waarden vormen de basis voor dit onderzoek. Met behulp van veertien diepte-interviews en twee participerende observaties worden de ervaringen en betekenisgevingen van die-hard gamers geaccentueerd. Uit deze ervaringen en betekenisgevingen blijkt dat deze gamers in staat zijn om de dwingende werking van de dominante cultuur op geheel eigen wijze te verwerken in subculturele ruimte. Hun ‘agency’, ofwel het vermogen om het leven in te richten naar eigen smaak, zorgt ervoor dat spanningen minimaal gevoeld worden. Hierbij speelt de vervaging van culturele grenzen op microniveau een grote rol. Deze vervaging wordt op haar beurt in gang gezet door de intrede van het grote kapitaal in de gamer subcultuur.

Bachelorscriptie ASW_Olaf_Buter

Global Youth Theses
Comments Off on “They can wash away all the posters and protests, but they cannot wipe out the history…”: An interdisciplinary study of the collective identity of the Umbrella Movement

Bachelorscriptie ASW_Tamar BrulsTamar Bruls – This research presents a case study of the collective identity of the Hong Kong Umbrella Movement. Using methods of participant observation and semi-structured interviews, it analyses the developments concerning the rise, fall and everything in between on a micro level. The Umbrella Movement has a strong sense of community that is expressed in collective emotions, symbols and grievances. This is placed in a macro perspective in relation to Hong Kong’s historical, social and cultural background. The collective identity of the movement is seen as a result from a conflict between personal and imposed social identity. Though the movement is comprised of a diverse group of protesters, both political and cultural shared grievances were found. The collective identity of the Umbrella Movement turned out to be closely related to the cultural Hong Kong identity that conflicted with the imposed Chinese identity. The main difference between the cultural and collective identity was however the level of political participation.

Bachelorscriptie ASW_Tamar Bruls

Conflict Studies Theses , Global Youth Theses
Comments Off on Niet bang voor terreur? De invloed van mediaberichtgeving en veiligheidsmaatregelen op de veiligheidsbeleving van Nederlandse jongvolwassenen ten tijde van terreurdreiging.

A sign reads 'not afraid' as thousands gather for a vigil on Place de la Republique in Paris on Wedn Eva Kuip – In deze scriptie is onderzocht in hoeverre de mediaberichtgeving en de genomen veiligheidsmaatregelen de veiligheidsbeleving van Nederlandse jongvolwassenen beïnvloeden ten tijde van terreurdreiging. Middels vier focusgroepen en acht semi-gestructureerde interviews is getracht deze beleving te achterhalen onder 25 jongvolwassenen. Uit het onderzoek is gebleken dat de jongvolwassenen zich bezig hielden met de Europese aanslagen, maar dat de bezorgdheid over deze aanslagen tijdelijk van aard was. Daarnaast gaven zij aan een aanslag in Nederland voor mogelijk te houden. Desondanks hadden zij geen angst voor terreur, voelden zij zich veilig in Nederland, en hadden zij hun gedrag doorgaans niet aangepast. Deze afwezigheid van angst en aangepaste gedragingen kan verklaard worden door de rationele houding van de jongvolwassenen. Wel gaven enkele jongvolwassenen aan zich mede vanwege het beeld dat zij hebben van ‘de terrorist’ – ‘de islamitische terrorist’ – minder veilig te voelen in de buurt van islamitische en allochtone mannen, en hen te wantrouwen en te vermijden. Ook is gebleken dat sommigen zich begrensd voelen in hun uitingen, terwijl anderen juist stelden een grotere vrijheid van meningsuiting te ervaren sinds de aanslag op het hoofdkantoor van Charlie Hebdo in Parijs. De genomen veiligheidsmaatregelen en met name de mediaberichtgeving bleken van invloed te zijn op de veiligheidsbeleving van de jongvolwassenen, en dan in het bijzonder op hun beeld van ‘de terrorist’, van hun veiligheid en van de omvang van de terreurdreiging. Wel zeiden veel jongvolwassenen kritisch tegenover de terreurberichtgeving te staan, omdat volgens hen hetgeen de media over de terreur verkondigen, niet altijd waar hoeft te zijn. Geconcludeerd kan worden dat binnen een risicosamenleving die een gevaar van terreur kent en een mediacultuur die gericht is op dit gevaar, de veiligheidsmaatregelen en de mediaberichtgeving de persoonlijke veiligheidsbeleving van jongvolwassenen beïnvloeden.

Bachelorscriptie ASW_Eva_Kuip

Global Youth Theses
Comments Off on (On)gelijke onderwijskansen? De ervaringen van Turkse en Marokkaanse scholieren omtrent hun onderwijskansen

Sharony Bosma Illustratie Sharony Bosma – Dit onderzoek is gericht op de onderwijskansen van Turkse en Marokkaanse jongeren in de Nederlandse maatschappij. Het onderwijs is in toenemende mate van belang voor de toekomstperspectieven van jongeren. Doordat Turkse en Marokkaanse jongeren zich relatief vaker op lagere onderwijsniveaus bevinden, is het relevant te achterhalen of deze jongeren ervaren dat verschil in onderwijskansen de relatieve onderwijsachterstand kan verklaren. Om dit te achterhalen wordt in dit onderzoek de volgende vraag beantwoord: ‘Hoe ervaren Turkse en Marokkaanse jongeren uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs de invloeden die mogelijk een rol spelen bij hun onderwijskansen?’ Om hun subjectieve beleving in kaart te brengen, zijn in dit onderzoek dertien semigestructureerde interviews en vier vervolginterviews gehouden met Turkse en Marokkaanse jongeren uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat jongeren ervaren dat de omgeving naast de bekende nadelen ook voordelen kunnen betekenen. Met het bewustzijn van de verschillende invloeden uit de omgeving kunnen jongeren doelgericht handelen. Op deze manier zijn jongeren zelf het instrument van hun kansen; zeker omdat zij tegenwoordig door de beschikbare technologieën, onafhankelijk van hun achtergrond, zichzelf kunnen verdiepen in de kennis die nodig is om succes te behalen in het onderwijs. Hierdoor ervaren jongeren een mate van zeggenschap over hun onderwijssuccessen.

Bachelorscriptie ASW_Sharony_Bosma

Global Youth Theses
Comments Off on In tweestrijd? De rol van de discrepantie tussen de reformatorische waarden en de waarden van de geïndividualiseerde maatschappij in de identiteitsontwikkeling van gereformeerde jongvolwassenen

Britt Roelse Illustratie2  Britt Roelse – In dit kwalitatieve onderzoek is er gekeken in hoeverre de discrepantie tussen de waarden van de geïndividualiseerde samenleving en de waarden van het reformisme een rol speelt in de identiteitsontwikkeling van gereformeerde jongvolwassenen. Er zijn hiervoor semigestructureerde interviews afgenomen met zestien gereformeerd opgevoede jongvolwassenen. In dit onderzoek valt individualisering uiteen in detraditionalisering (verminderde gehechtheid aan traditionele instituties) en emancipatie (keuzevrijheid). Uit de resultaten blijkt dat de jongvolwassenen, ondanks dat zij religieus gesocialiseerd zijn, vanaf een bepaald moment bewust hebben gekozen voor het geloof dat zij op dit moment aanhangen. Voor een aantal jongvolwassenen is dit niet meer het reformisme. De detraditionalisering met betrekking tot de kerk en de buurt in de huidige samenleving wordt door de jongvolwassenen wisselend als tegenstrijdig ervaren, de detraditionalisering betreffende het (traditionele) gezin wordt als ambivalent ervaren en de detraditionalisering wat betreft de politieke partij wordt ten slotte niet als tegenstrijdig ervaren. Ook de toegenomen keuzevrijheid in de huidige samenleving, zowel in het algemeen als wat betreft de levensloop, wordt niet als tegenstrijdig ervaren. Daarnaast wordt de vrouwenemancipatie niet als ambivalent ervaren, tenzij dit, net als de focus op de carrière in het algemeen, ten koste gaat van het gezin. Het gevolg van emancipatie, authenticiteit, wordt ten slotte eveneens niet als tegenstrijdig ervaren, maar aan de uitdrukking hiervan zitten voor nagenoeg alle jongvolwassenen grenzen. Zo wordt het praktiseren van homoseksualiteit door vrijwel alle jongvolwassenen afgekeurd. Concluderend kan er gesteld worden dat hoewel de meeste gereformeerd opgevoede jongvolwassenen stellen dat deze tegenstellingen (nog) geen rol spelen in hun leven, het lijkt alsof het besef dat zij een uitgezonderde groep vormen, wat onder meer te zien is aan het bestaan van de tegenstellingen, een beroep doet op hun reflexiviteit. Zij lijken genoodzaakt bewuster na te gaan denken over hun geloof.

Bachelorscriptie ASW_Britt_Roelse

 

Global Youth Theses